Vi värnar vård, skola och omsorg

- Avsaknaden av en god ekonomisk hushållning får konsekvenser för Öckerö kommun, framförallt inom vård, skola och omsorg, vilket är mycket oroande, framhåller Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. – De områdena måste värnas och tillföras resurser, därför innehåller vårt budgetförslag för år 2021 en skattehöjning på 65 öre.

Den borgerliga alliansen har försatt Öckerö kommun i ett kärvt ekonomiskt läge, vilket vi inte tar oss ur i en handvändning. – Däremot kan det förvärras på bara ett ögonblick, om inte rätt åtgärder vidtas. 

En ekonomi i balans

 – Vår målsättning är att vi skall leva i ett gott samhälle med en god ekonomisk hushållning. För att nå dit krävs en god ekonomisk planering i vår kommun, som är längre än på några få år. Utöver det behövs ett väl fungerande planerings- och uppföljningssystem och en noga övertänkt strategi för hur eventuella problem ska åtgärdas.

Socialdemokraternas förslag om en skattehöjning på 65 öre är nödvändigt för att förstärka kommunens mycket svaga ekonomi. – Höjningen skapar dessvärre inget reformutrymme, trots att utfallet på vårt förslag skulle bli 16 miljoner bättre än borgarnas, understryker hon.

Satsningar och åtgärder

De satsningar vi socialdemokrater vill genomföra under den kommande femårsperioden är inriktade på förändringsarbeten, vars syfte är att förbättra arbetsmiljösituationen för de kommunalanställda, få ner sjuktalen och skapa förutsättningar för effektiviseringar.

Vi vill säkerställa att Nordöborna har tillgång till färjetrafik på minst nuvarande nivå. En fortsatt fiskeriverksamhet på Björnhuvudet, kräver att bristerna i kajen på Björnhuvudet åtgärdas. Ideella föreningar som Hela människan skall ha förutsättningar för att bedriva sin verksamhet året runt. Räddningstjänstens behov av en ny brandbil måste tillgodoses, vilket är nödvändigt för att leva upp till det samverkansavtal som ingåtts med storgöteborgs räddningstjänst.

För en långsiktig och hållbar personalförsörjning måste kommunen kunna erbjuda unga feriearbete, vilka kan fungera som instegsjobb i de kommunala verksamheterna. På vår hemsida https://www.sockero.se finner du hela det socialdemokratiska budgetförslaget för år 2021.

Inga realisationer

– Vi måste också förvalta våra gemensamma egendomar väl, samt agera riktigt vid försäljningar. Vid försäljningar av ovanstående, måste det ske efter professionella värderingar och till marknadsmässiga priser.

 Klen budget

Borgarnas budgetförslag för år 2021 är klent, eftersom det endast innehåller en skattehöjning på 50 öre. Det saknar dessvärre de muskler som krävs för att få kommunens ekonomi på rätt köl. Det innebär att det blir svårt för förvaltningarna att genomföra sin verksamhet inom tilldelad ram. Att kommunen inte uppnått en god ekonomisk hushållning under ett flertal av år, har lett till dagens kärva läge, som får konsekvenser för all verksamhet.

Fastighetsbolaget får bidra

Öckerö fastighetsbolags (ÖFAB) föreslås att bidra med 5 miljoner kr. för att frisera kommunens bokslut för år 2021. Fortsätter vi att ta medel från ÖFAB, är frågan om det inte undergräver bolagets ekonomi. – Det riskerar i så fall att gå ut över hyresgästerna, genom att de t.ex. får ett eftersatt underhåll av fastigheterna.

Press på verksamheterna

Den borgerliga alliansens underlåtenhet av att inte uppnå en god ekonomisk hushållning under ett flertal år, slår nu hårt mot de redan ansträngda verksamheterna. De ställs inför besparingar och effektiviseringar som kan medföra strypt och kvalitetssänkt verksamhet. – Vid den karaktären av åtgärder, kan vi befara en ökad personalflykt, samt mycket svåra rekryteringsproblem. – Det här blir även kännbart för invånarna i Öckerö kommun, eftersom det kommer att påverka den kommunala servicen och omsorgen.

Utveckling av verksamheterna

– Vi socialdemokrater vill investera i de kommunalanställda, genom att se till att kommunen är en bra arbetsgivare. Åtgärder måste bl.a. vidtas för att få ner den höga sjukfrånvaron. För att komma till rätta med den krävs en genomlysning av arbetsvillkoren, arbetsmiljön, samt att det utvecklas ett tätt samarbete med företagshälsovården.

Personalen måste få ökade möjligheter till både kompetensutveckling och utveckling i arbetet. – Vikten av att ha en bra kompetensutveckling måste poängteras. – Ett gott exempel på en aktuell sådan är t.ex. den om basala hygienrutiner, som leder till att vårdrelaterade infektioner bättre kan förebyggas och minska smittspridningen.

Stora utmaningar

– Det saknas inte utmaningar för att få kommunens ekonomi på rätt köl. Vi måste få till en bostadspolitik som bl.a. erbjuder våra kommuninnevånare bra hyreslägenheter, med en rimlig hyresnivå. – Det är en förutsättning för att yngre i arbetsför ålder inte skall tvingas flytta från Öckerö och för att äldre i hus skall kunna växla boende. – Det skulle omgående leda till att utflyttningarna minskade och att vi blev fler skattebetalare, som bidrar till att stärka kommunens ekonomi.

Vi måste vara aktsamma om de arbetstillfällen som finns i kommunen och samtidigt arbeta för att öka antalet. Därför måste vi värna och skapa möjligheter för de viktiga resurser och krafter som har potentialen att skapa morgondagens arbetstillfällen.

Finns ljusglimtar

– Sist men inte minst, allt är absolut inte nattsvart, för trots allt utmärker sig kommunen även positivt inom välfärdsområdet, vilket framgår av de jämförelsetal som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner.

– För mig är det uppenbart att såväl medarbetare, som kommuninvånare, har anledning att känna stolthet och glädje över att leva, verka och bo i Öckerö kommun.

facebook Twitter Email