Handlingsprogram för år 2022

Verksamhetsplanen har arbetats fram av det verkställande utskottet och arbetarekommunens styrelse. Några områden har under arbetet och diskussionerna utkristalliserats som särskilt viktiga ur ett strategiskt perspektiv. De är medlemsutveckling, utbildning, utåtriktad verksamhet och facklig-politisk samverkan, berättar Ronnie Bryngelsson ordf. 

Medlemsutveckling

Ronnie Bryngelsson S-ordf.

Socialdemokratiska arbetarepartiet eftersträvar att vara en bred folkrörelse med stark förankring i olika samhällsgrupper. De senaste åren har rörelsen tappat medlemmar och vi har en utmaning i att få fler fackligt engagerade som medlemmar i partiet.

Medlemsvärvningen är den viktigaste uppgiften för oss som organisation. Partiet måste långsiktigt öka antalet medlemmar ur olika samhällsgrupper, men det behövs också insatser här och nu för att på kort sikt öka medlemsantalet. För att ytterligare lyfta detta behöver vi som redan är medlemmar bli bättre på att ställa frågan och erbjuda medlemskap.

Studier/utbildning

Studier är en viktig del i Socialdemokraternas verksamhet och utveckling. Både organisationen och politiken utvecklas när medlemmar samlas för att lära nytt och diskutera.  En fungerande studieverksamhet är en förutsättning för arbetarekommunens organisations- och verksamhetsutveckling, vilket i förlängningen är en förutsättning för att vinna val. Studierna är en grundsten i hela verksamheten. Arbetarekommunens bildningsverksamhet ska riktas till såväl nya medlemmar, som vara utvecklande för redan aktiva medlemmar.

Särskilda insatser för att välkomna nya medlemmar är en del i detta, samt en kontinuerlig uppföljning av medlemsregistret. Medlemsvärvning är nödvändig på både kort och lång sikt.

Utåtriktad verksamhet 

Att möta människor för att lyssna på dem och diskutera vår politik i olika former är oerhört viktig för organisationen. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föra ut vårt politiska budskap och skapa opinion för vår grundläggande idé och värva medlemmar.

Att medverka vid partiets utåtriktade aktiviteter är en del av uppdraget som våra förtroendevalda i kommun, region och riksdag har. Det är viktigt att vi arbetar med att utveckla och förbättra den utåtriktade verksamheten genom att hitta nya mötesplatser och andra former.

Facklig-politisk verksamhet

Medlemmarna är våra budbärare. Få medlemmar innebär få röster och stagnation. Med många medlemmar får vi många röster och politisk utveckling. Andelen fackligt aktiva som tar steget in i politiken är för få för att kopplingen mellan socialdemokratin och LO ska vara en självklarhet eller tydlighet.

Fackföreningar har som del i sitt uppdrag att rekrytera medlemmar till SAP, men befinner sig själva i en tuff situation med ökade krav från flera håll. Därför måste det facklig/politiska arbetet intensifieras.

Övriga områden

Vid sidan av de prioriterade områdena som lyfts upp i verksamhetsplanen, kan det bli aktuellt att genomföra andra. Verksamhetsplanen pekar ut riktningen och fungerar som prioriteringsordning.

facebook Twitter Email