Tillgängliga hjärtstartare räddar liv

-En insats med hjärtstartare inom fyra minuter ökar chansen till överlevnad med 70%. Därför anser Ronald Caous (S) i sin motion till Öckerö kommunfullmäktige att det är livsviktigt att möjligheterna utreds för att leda och samordna en utbyggnad, drift och förvaltning av de hjärtstartare som finns och blir etablerade i kommunen.
Ronald-Caous

10% av de hjärtstopp som sker utanför sjukhus överlever idag. En av förklaringarna är att hjärtstartare blir allt vanligare på företag och i verksamheter. Varje minut räknas, då varje minuts tidigare omhändertagande ökar överlevnaden med cirka 10%. En insats med hjärtstartare inom fyra minuter ökar chansen till överlevnad med 70%. Statistiskt inträffar 7 till 8 hjärtstopp/år i Öckerö kommun.

 

Hjärtstopp i samband med drunkningstillbud är ovanligt, men med det stora antal badplatser som kommunen har och med tanke på att Öckerö kommun driftar ett antal kommunala badplatser, är det rimligt att kommunen också förser dessa med hjärtstartare. Hjärtstartare är utan tvekan en värdefull tillgång i ett samhälle, med långt till läkare och sjukhus. I Öckerö kommun finns det idag minst 43 hjärtstartare, fördelade på samtliga öar. En stor andel av de befintliga hjärtstartarna har finansierats och anskaffats av ideella föreningar, eller ekonomiska föreningar, som kommunens mindre hamnar eller bostadsrättsföreningar. Distributionen av dessa 43 hjärtstartare kan man se på hjartstartarregistet.se. Det kan finnas fler hjärtstartare än dem som är registrerade i registret, då det är frivilligt att registrera dessa.

Av de 43 hjärtstartarna i Öckerö kommun, som är registrerade i hjärtstartarregistret, är cirka ⅔ alltid tillgängliga, enligt registret. Övriga är tillgängliga när verksamheten är öppen och bemannad. Organisationen Sveriges hjärtstartarregister samarbetar även med SOS Alarm, som registrerar frivilliga personer som genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) och vill vara tillgängliga för att larmas ut med sms, när t ex SOS får larm om misstänkt hjärtstopp. Sms-livräddarna lotsas då till en hjärtstartare och till hjälpbehövande via en app. Denna kedjans svagaste länk är tillgängligheten till en fungerande hjärtstartare. En inlåst hjärtstartare har begränsad nyttoeffekt. Likaså om dess batterier inte är bytta eller om defibrilleringsplattorna inte ersatts efter användning.

En del av de 43 hjärtstartare som finns utspridda i kommunen är kopplade till olika verksamheter och företag, varav även kommunens egna ingår. Dessa har anskaffats som en del av företagens arbetsmiljöarbete och har bäring på företagens egen personal, i första hand, men en hjärtstartare och sms-livräddarna agerar gränsöverskridande. Som exempel larmades två sms-livräddare till en fastighet på Hälsö, för en tid sedan. Den ene guidades till hjärtstartaren och anlände till fastigheten strax efter sin kollega. Efter insatsen återställdes hjärtstartaren på sin plats, som är Hälsö hamn, som också anskaffat hjärtstartaren. Efter användning ska kontaktplattorna – defillibratorerna – samt batterier bytas ut. Det innebär en kostnad på cirka 3.000 kr. En kostnad som hamnen i dagsläget får bekosta för en kommuninvånare, eller besökare, som kanske inte har någon koppling till hamnen eller dess verksamhet.

I Öckerö kommuns mandatmål för perioden 2022 – 2026 anges att, ”De platser där vi vistas i vår vardag och fritid upplevs som trygga”. Att Öckerö kommun tar initiativet till att utveckla utbyggnad, underhåll och den kompetens som krävs för en optimal trygghet som hjärtstartare kan skapa, ligger mycket väl i linje med detta mandatmål. Likaså är mandatmålet ”Det finns goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter där föreningar och övriga civilsamhället spelar en betydande roll” ett mål som kan nås med hjälp av de insatser som föreningar och övriga civilsamhället bidrar med. Genom att stötta civilsamhället harmonierar ett stöd riktat till de organisationer som bidrar med hjärtstartare mycket väl med detta mandatmål. I kris eller ofred kan en samordnad och välorganiserad struktur, med utvecklade rutiner och kontroller, samt utbildning i livräddande tekniker, som HLR eller användning av hjärtstartare, vara ett stort tillskott till den beredskap som kommunen är ansvarig för och som väl överensstämmer med det övergripande målet ”Öckerö kommun har en god beredskap för att hantera samhällsstörningar” samt ”De platser där vi vistas i vår vardag och fritid upplevs som trygga”.

En av ägarna till Hjärtstartarregistret Sverige är organisationen Riksförbundet HjärtLung. Vid en informell kontakt med dess lokalavdelning har detta förslag tagits emot positivt. Man ser att en potential att utöka och effektivisera genom organisering och samordning finns och har en uppenbar potential att minska risken för dödsfall på grund av hjärtstopp. Öckerö HjärtLung är en aktiv lokal förening med drygt 300 medlemmar, som säkert skulle kunna tillföra kompetens, inte minst när det gäller HLR.

Öckerö kommun borde kunna hitta en plats i den livräddande kedjan, till exempel att samordna anskaffning av batterier och plattor, utbilda i HLR, samt eventuellt (del-)finansiera hjärtstartare. Socialdemokraterna föreslår därför att:

  • Öckerö kommun utreder möjligheterna att leda och samordna utbyggnad, drift och förvaltning av de hjärtstartare som är och blir etablerade i kommunen. En sådan utredning bör svara på följande frågeställningar:
  • Hur bör ett samordningsansvar utformas och hur kan kommunens nuvarande organisation användas för detta?
  • Att leda och samordna drift av hjärtstatare kan exempelvis handla om periodiska kontroller av befintlighet och skick. Hur skulle ett samarbete med civilsamhället kunna utformas för att fullfölja ett sådant åtagande?
  • Att förvalta en livräddande kedja innebär flera delar, exempelvis kompetensutvecklingsuppdrag. Vilken kompetensutveckling eller utbildning skulle kommunen kunna åta sig, inom ramen för kommunuppdraget?
  • Hur kan Öckerö kommun bidra ekonomiskt till icke vinstdrivande föreningar, exempelvis Röda Korset?

För socialdemokraterna

Ronald Caous

 

 

 

 

facebook Twitter Email