Äldreombudsman saknas i Öckerö kommun

Andelen äldre förväntas öka kraftigt i Öckerö kommun, vilket innebär att behovet av information och rådgivning till gruppen ökar, liksom bevakningen av deras rättigheter och intressen. Vi har motionerat till kommunfullmäktige om att införa en äldreombudsman för att kunna tillgodose de äldres behov. Socialnämnden har dessvärre föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå den. Motionärerna, socialdemokraterna Ronald Caous och Thomas Wijk, anser att beslutet är mycket olyckligt, eftersom det finns stora behov att tillgodose och många äldre som befinner sig i en utsatt situation.

Öckerö kommun avslår åter en socialdemokratisk motion
Socialdemokraterna lämnade i november 2021 en motion om att inrätta en äldreombudsman i Öckerö kommun. Bakgrunden till det är bland annat att andelen äldre i kommunen är betydligt högre än riksgenomsnittet och andelen ökar dessutom kraftigt. Bara under det senaste året var ökningen 1,2%, vilket motsvarar en ökning av gruppen med cirka 4,8%. Det är ett allmänt vedertaget faktum att den ökande andelen äldre i samhället kommer att bli en stor utmaning och kommuner är utsatta, eftersom stort ansvar för omsorg om äldre åligger just kommunerna.

Strategier för att möta utmaningen
I stort sett alla kommuner arbetar med att öka sin förmåga att möta det ökande behovet, som en åldrande befolkning innebär, genom att införa digitala lösningar. I Öckerö kommun finns flera sådana under införande. Därför har socialdemokraterna tidigare motionerat om en fixartjänst med inriktningen att stödja äldre med att hantera de digitala lösningarna kommunen inför. En annan strategi, som bedöms som mindre sannolik, är att kraftigt öka antal anställda inom hemtjänst och de olika boendeformerna som erbjuds.

Behövs en äldreombudsman?
Under våren fick socialnämnden allvarlig kritik av kommunrevisionen. Den utgick ifrån vad som framkommit vid intervjuer med kommunens handläggare och visade på att det fanns risk för att kommuninvånares behov inte tillgodosågs, trots att de hade rätt till stöd. Detta var okänt när motionen lämnades, men känt när motionen skulle beslutas av kommunfullmäktige. Motionen föreslogs att avslås, men mot bakgrund av revisionens synpunkter föreslog socialdemokraterna att motionen återremitterades, för en ny beredning med anledning av revisionens mycket allvarliga kritik.

Återremissen har dock inte lett till att socialnämnden gör en annan bedömning, utan vill att kommunfullmäktige fastställer avslaget på motionen. Vi socialdemokrater gör en annan bedömning och har därför reserverat oss mot socialnämndens förslag till beslut. Vi anser att en äldreombudsman skulle kunna avlasta t ex biståndshandläggare med informationsinsatser och även finnas till för att bistå personer i sakfrågor, utan att personerna för den skull ansöker om stöd. De demografiska förändringarna vi ser och fortsatt kan förvänta oss kommer att sätta stor press på biståndshandläggare och andra roller i verksamheterna, som arbetar med äldre. En äldreombudsman skulle, rätt använd, bidra till att effektivisera verksamheten samtidigt som service och rättssäkerhet upprätthålls.

Sedan en tid finns äldreombudsman bl. a i Göteborgs Stad och Mölndal, i vår närhet. Ser vi till riket är det drygt 30 kommuner som beslutat att inrätta en äldreombudsman.

 

Thomas Wijk – Ronald Caous

Motion Äldreombudsman

facebook Twitter Email