Utveckling o trygghet i Öckerö kommun

- I vårt budgetförslag finner du välbehövliga förslag och satsningar för att Öckerö kommun skall utvecklas och vara en trygg plats att leva och bo i, betonar Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd.

– Vi är beredda att höja skatten med 25 öre för att kunna genomföra ett antal riktade satsningar på några välbehövliga områden. Ett av de angelägna områdena är att öka bemanningen inom äldreomsorgen och på Bergmans, det är en nödvändighet för både personal och brukare. Socialdemokraternas budgetförslag finner du nedan, där ser du var vi står i allt från osakliga löner, skol- och boendefrågor till vård och omsorg m.m.

 

Det här är Socialdemokraternas i Öckerö kommuns förslag till budget för 2019 och plan för mandatperioden. Vi vill skapa en god framtid i en trygg kommun. Invånarna i Öckerö kommun ska vara trygga i att kommunens insatser syftar till att skapa bästa möjliga levnadsvillkor. Utifrån de ekonomiska ramar som budgeten beskriver ska kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare arbeta för att stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Den hållbara utvecklingens sociala, ekonomiska, och ekologiska dimensioner är var för sig viktiga. Men det är endast tillsammans de bidrar till det hållbara samhället. Kommunens övergripande vision ska vara ett hållbart samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på miljön.

Öckerö kommun har i jämförelse med många andra kommuner en låg arbetslöshet. Det kan vi vara stolta över. Fler människor i arbete och aktiva insatser mot arbetslösheten är för oss ett prioriterat område. Besöks och näringslivsrådet har här en viktig uppgift. Den låga arbetslösheten har bland annat under senare år medfört lägre kostnader för försörjningsstöd.

Kommunen har en viktig uppgift att möte de demografiska utmaningarna vi står inför med bland annat allt fler äldre. Det är en glädjande utveckling samtidigt som det ställer krav på kommunen. Vi har dessutom en viktig uppgift att på olika sätt medverka till att lösa frågor när det gäller integration av de nyanlända.  Bostadsfrågan är här ett viktigt fokusområde.

Ojämlikhet skapar ohälsa. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lyft att vi inom en generation måste sluta de påverkbara hälsoklyftorna i landet. Detta mål kan nås om kommunerna, Västra Götalandsregionen och andra aktörer arbetar aktivt med frågan. Även i Öckerö kommun finns hälsoklyftor. Det är viktigt att kommunens nämnder och styrelser aktivt arbetar med dessa frågor.

Kommunen bedriver folkhälsoarbete i samverkan med Västra Götalandsregionen. Samverkan är väsentlig för att kunna initiera och genomföra insatser för att uppnå det gemensamma målet om en bättra hälsa för alla invånare. Kommunen ska där det är möjligt söka en fördjupad samverkan med Västra Götalandsregionen.

I detta budgetdokument kommenterar socialdemokraterna viktiga satsningar och inriktningar för 2019. Nedan beskriver vi de kvalitetssatsningar som enligt socialdemokraternas uppfattning är nödvändiga för en trygg kommun. En god välfärd ger en trygg kommun.

2018 är ett valår. Det är vår förhoppning att Sverige efter valet kan styras av en socialdemokratisk ledd regering.  Det är viktigare för kommunerna med mer pengar till välfärden än stora skattesänkningar. Den nationella politiken påverkar därför i hög grad även Öckerö kommun.

Kommunen är en stor arbetsgivare

Öckerö kommun är kommunens största arbetsgivare. Våra medarbetare har ett stort ansvar för många människors trygghet, välmående, utbildning och service. För att stödja medarbetarna i deras uppgifter ska alla erbjudas trygga arbetsvillkor.

Jämställdhet ska genomsyra varje arbetsplats och arbetsmiljön ska göra det möjligt att utföra ett arbete med hög kvalitet och säkerhet. Att utveckla ledarskap och ledare är en strategiskt fråga. Med ett bra ledarskap kan organisationen få den styrka som behövs för att klara dagens och framtidens utmaningar.

En av de största utmaningarna är att rekrytera personal. Kommunen måste vidta olika åtgärder så att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Dessa åtgärder måste utvecklas i dialog med de fackliga organisationerna.

Vi är även oroade över att sjuktalen ökat under senare år. Olika insatser måste genomföras för att vända denna utveckling.  Vi vill bland annat förstärka företagshälsovården. Rätt utformad och rätt använd har företagshälsovården goda förutsättningar att bidra till ett förbättrat hälsoläge i arbetslivet.

Arbetsvillkor och arbetsmiljö behöver förbättras så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen. Genom ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete blir små och enkla problem inte stora och allvarliga.

Rätt till heltid

Öckerö kommun ska sträva efter att alla anställda ska ha ett arbete som man kan försörja sig på och ha inflytande över. Huvudprincipen och normen ska vara arbete på heltid eller önskad sysselsättningsgrad, samtidigt som den ofrivilliga deltiden, timanställningar och delade turer ska minska.

För att uppnå detta krävs organisations- och arbetsformer som medger flexibla lösningar som kan tillgodose både den enskildes önskemål om heltidsanställning och en effektiv organisation. En tydlig dialog med de fackliga organisationerna och återkommande uppföljningar kring måluppfyllelse ska prioriteras. Enligt vår uppfattning måste kommunen skapa en arbetsmiljö som gör att anställda orkar arbeta heltid.

Osakliga löneskillnader

Utredningar pekar på att det finns osakliga löneskillnader mellan kommunens medarbetare. Det gäller till exempel skillnader som bara beror på kön.

Vi anser att dessa måste arbetas bort över några år med start 2018.

Vi avsätter i fördelningsposter 500 tkr i ett första steg att ta bort osakliga löneskillnader.

Kommunstyrelsen

Personalfrågorna är viktiga. Vi har ovan lyft företagshälsovårdens roll. Vi tillför därför 350 tkr för att kunna erbjuda en god företagshälsovård.

Kommunen måste ha ett dataskyddsombud. Vi tillför 156 tkr för att skapa en gemensam tjänst inom GR.

Vi måste skapa förutsättningar för papperslösa möten. Vi tillför därför i budgeten 125 tkr för publiceringsverktyg för politiska handlingar.

Utöver detta tillför vi styrelsen medel för följande ändamål

 • Ärendehanteringssystem 150 tkr
 • E-tjänstplattform 96 tkr

Vi lever i en tid där normen gällande kärlek och kön förändras. Kommunens verksamheter måste få kunskap i dessa frågor. Vi anser att HBTQ diplomering ska införas i kommunen. Därför tillför vi 50 tkr i 2019 års budget för de kostnader som kan uppkomma.

Vi ger även stöd med 50 tkr till sjöräddningen på Rörö.

Den strategiska reserven i fördelningsposter ökas med 1 000 tkr till 1 219 tkr.

För besöks och näringsliv reserveras under Fördelningsposter 300 tkr

Vi tillför också 1000 tkr för migrationskostnader som kan uppkomma under 2019.

 

Vi anvisar totalt 927 tkr till kommunstyrelsen för företagshälsovård, dataskyddsombud publiceringsverktyg för politiska handlingar, ärendehanteringssystem, E tjänstplattform samt HBTQ diplomering. Utöver detta tillkommer 50 tkr till sjöräddningen på Rörö samt i fördelningsposter 300 tkr till besöks och näringslivet och 1000 tkr kostnader för migration.

Barn och utbildningsnämnden

En kunskapsskola med höga resultat.

Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga samma möjligheter till utbildning. Att stärka kunskapsresultaten i skolan är nödvändigt – både för att hålla ihop Sverige och säkra Sveriges konkurrenskraft på lång sikt. För att stärka kunskapsresultaten krävs att lärarna får tid för varje elev, att kvaliteten i undervisningen förbättras och att resurser skjuts till där utmaningarna är som störst.

Kommunen ska erbjuda en öppen och tillgänglig barnomsorg när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset. Vi anser att barn och utbildningsnämnden under 2019 ska följa och utreda behovet av barnomsorg utöver dagtid.

Det tillkommer fler barn under 2019. Vi tillför i form av en målgruppsförändring 1928 tkr för att tillgodose detta behov.

Det pågår arbete med att färdigställa familjecentral på Öckerö. En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. Familjecentralen har tillgång till mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.

Vi tillför 220 tkr för att täcka kommunens kostnader.

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Under senare tid har alltmer framkommit att eleverna är i behov av ökat stöd från elevhälsan. Det finns behov av att öka elevhälsans organisation med en specialpedagog. För att svara upp mot detta behov tillförs 325 tkr. Regeringen finansierar resterande kostnad upp till 650 tkr.

 

Attention Öckerö har inlämnat en ansökan om verksamhetsbidrag. De är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Attention arbetar för att utbilda och stärka anhöriga och vuxna till målgruppen genom att anordna studiecirklar, tematräffar och arrangera föreläsningar på temat. Vi anvisar 50 tkr i 2019 års budget som verksamhetsbidrag för Attention Öckerö.

För framtida delfinansiering av skolan på Bohus- Björkö tillförs under Fördelningsposter 1625 tkr.

Vi tillför barn och utbildningsnämnden -utöver målgruppsförändring- 545 tkr för familjecentral samt specialpedagog inom elevhälsan.  Utöver detta föreslås att Attention Öckerö erhåller ett verksamhetsbidrag på 50 tkr samt framtida delfinansiering av skola Björkö med 1 625 tkr.

Socialnämnden

Trygghet och omsorg när du blir äldre.

De kommande åren kommer antalet äldre invånare att öka kraftigt i Öckerö kommun. Ökningen är kraftigare i Öckerö kommun än i riket i övrigt. Det gör att behovet av välfärdstjänster ökar kraftigt. Det är en utmaning som kommunen aktivt måste arbeta med. Inte minst kommer detta att utgöra en påfrestning på kommunens ekonomi. Den sannolikt största utmaningen är även att kunna rekrytera personal till äldreomsorgen.  

Vi tillför socialnämnden 5038 tkr för fler äldre sk målgruppsförändring.

Öckerö kommuns bemanningskvot inom boenden ligger lågt i jämförelse med Göteborgsregionen och behöver ökas för att skapa bra boende och arbetsmiljö. Grundbemanningen på äldre/demensboende behöver höjas då vårdtyngden ökat markant under senare år. Kommunen har idag svårt att rekrytera personal inom äldreomsorgen. Sjukskrivningstalen har även ökat under senare år.  Socialdemokraterna anser därför att grundbemanningen måste höjas. I steg 1 är vi beredda att satsa 1040 tkr för att öka bemanningen vid Bergmans gruppboende under natten. Därigenom når vi upp till rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting när det gäller bemanning under natten.

Vi är även beredda att tillföra socialnämnden 3000 tkr för ”fler händer i vården” samt kompensation för uteblivet statsbidrag 2019.

Vi tillför även socialnämnden 350 tkr till Seniorbesök 80+. Seniorbesök 80+ ökar tryggheten för äldre som bor hemma. Tjänsten är en del av säkerhetsarbetet för att förebygga fall och halkolyckor. Med seniorbesök 80+ menas vardagssysslor i hemmet som äldre bör avstå från på grund av risken att falla och skada sig.

För framtida delfinansiering av nya Solhöjden tillförs under Fördelningsposter 1500 tkr.

Vi tillför socialnämnden – utöver målgruppsförändring- 4390 tkr för ökad bemanning under natten vid Bergmans gruppboende, ökad bemanning i vården samt Seniorbesök 80+.  Dessutom tillförs i fördelningsposter 1500 för nya Solhöjden.

Framtida investeringar

Inom kommunens olika förvaltningar har aviserats mycket stora investeringar utöver de som redan genomförts. Det omfattar bland annat nya skolor och äldreboenden. Förvaltningen har beräknat att den utökade driftskostnaden fram till 2022 kan uppgå till närmare 30 mkr. Det motsvarar enligt vår bedömning närmare en skattekrona. Hur detta ska finansieras är inte redovisat. Enligt vår uppfattning är investeringarna långsiktigt nödvändiga men dess finansiering borde redovisas tydligare.

Ekonomi

En central del i kommunens ekonomiska politik är enligt vår uppfattning att bygga upp reserver i form av eget kapital under ekonomiskt gynnsamma tider för att kunna utnyttja dessa under tider med vikande ekonomi. Då svarar kommunen upp mot intentionerna som ligger i begreppet god ekonomisk hushållning, Därigenom skapas handlingsutrymme för framtiden som i sin tur skapar förtroende för kommunens förmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden.

Öckerö kommun står inför flera större investeringsbeslut, samt en demografisk omställning som främst påverkar äldreomsorgen. Det innebär att den ekonomiska politiken i Öckerö kommun måste vara i fokus under många år. Långsiktigt är det inte tillfredställande att kommunen år efter år förbättrat sitt driftsresultat genom reavinster.  Snart har kommunen sålt så mycket att reavinster uteblir.

Den presenterade budgeten från socialdemokraterna innebär ökade kostnader. Vi räknar upp de ekonomiska ramarna med 2%. För att inte erhålla ett tillfredställande resultat i budgeten anser vi att skatten måste höjas 2019 med 25 öre. Det innebär att skattesatsen den 1 januari 2019 blir 21,46. I år är det valår. Det innebär att nytt beslut ska fattas om budget senast under november månad i år.

Det är glädjande att den socialdemokratiskt ledda regeringen ger statsbidrag till kommunerna och avstår från skattesänkningar. Det ger möjlighet till olika statsbidrag inom välfärdsområdet.

I bilaga framgår socialdemokraternas förslag till budget 2019 och plan 2020–2021.

Sammanfattning

Nedan sammanfattas de kvalitetssatsningar som föreslår 2019. Utöver detta tillförs målgruppsförändringar på grund av fler barn och äldre.

 • Företagshälsovård 350 tkr
 • Dataskyddsombud 156 tkr
 • Publiceringsverktyg 125 tkr
 • Ärendehanteringssystem 150 tkr
 • E-tjänstplattform 96 tkr
 • HBTQ diplomering 50 tkr
 • Sjöräddningen 50 tkr
 • Familjecentral 220 tkr
 • Elevhälsan 325 tkr
 • Attention Öckerö 50 tkr
 • Bergmans boende natt 1040 tkr
 • Ökad bemanning inom äldreomsorgen 3000 tkr
 • Seniorbesök 80+ 350 tkr

Summa 5962 tkr

 

Utöver detta tillkommer att det i fördelningsposter avsatts följande

 • Strategisk reserv 1000 tkr
 • Osakliga löneskillnader 500 tkr
 • Besöks och näringsliv 300 tkr
 • Migration 1000 tkr
 • Björkö skola delfinansiering 3125 tkr
 • Nya Solhöjden delfinansiering 7200 tkr
 • LSS-boende delfinansiering 4500 tkr

Summa 17625 tkr

Förslag till beslut

 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2019 och plan 2020-2021 antas
 2. Skattesatsen fastställs till 21,46 kronor

 

facebook Twitter Email