Satsningar i vård och omsorg går före skattesänkningar

Fler lever längre, vilket är glädjande och ett bra mått på vårt välfärdssamhälle. - Fler äldre ökar vård- och omsorgsbehoven, vilket kräver satsningar. Därför är det viktigt att de går före skattesänkningar, långt före, understryker Thomas Wijk, socialdemokrat och v. ordf. i Öckerö kommuns Socialnämnd.

Olika men lika syn

Äldre är ingen enhetlig grupp, utan lever under olika förhållanden och kan ha helt skilda villkor, både ekonomiska och hälsomässiga, samt olika värderingar och livsstilar. – Trots skillnaderna finns det en gemensam syn hos äldre, det är att rätten till vård och omsorg måste finnas när behoven uppstår, vilken delas av anhöriga o vänner.

Rätt till hög kvalité

Det är väl ingen hemlighet att med stigande ålder kommer besvären, vilket ökar behoven av vård och omsorg, trygghet i hemmet och boenden för äldre. – Oavsett var behoven tillgodoses, skall kvaliteten vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga måste går ner i arbetstid för att hjälpa till.

Boende för äldre

Befolkningsgrupperna över både 65 och 80 år ökar i riket och i synnerhet inom Öckerö kommun. Den utvecklingen ökar behovet av ny- och ombyggnation av bostäder för äldre. Av den anledningen har den socialdemokratiska regeringen inrättat ett särskilt investeringsstöd för att öka den byggnationen. – Thomas betonar, bristen på boenden för äldre, får aldrig bli ett skäl för att de inte skall få det stöd som krävs.

Satsningar på pressade områden

Många har konstaterat att arbetet inom äldreomsorgen är hårt pressat, där tiden sällan räcker till. Även en hög sjukfrånvaro, stora pensionsavgångar, brist på undersköterskor och rekryteringsproblem, påverkar omsorgen om de äldre.

– Vi är beredda att höja skatten med tjugofem öre för att kunna genomföra några väldigt angelägna satsningar. En av dom är att öka bemanningen inom äldreomsorgen och på Bergmans, som är en nödvändighet för både personalen och brukarna. – Satsningar inom välfärden måste gå före skattesänkningar, långt före poängterar han.

– Regeringen har investerat miljarder för att stärka bemanningen och kvalitén i äldreomsorgen, samt för att möta de långsiktiga rekryteringsbehoven.

Hemmet en vårdplats

Framöver vårdas allt fler i hemkommunerna och allt oftare i det egna hemmet. En anledning är att hemgången från sjukhusen sker allt tidigare. För när patienten anses färdigbehandlad, är eftervården kommunens ansvar.

– Därför måste det finnas en välutvecklad samordning i vår kommun mellan hälso- och sjukvård och äldreomsorg, samt en beredskap för att vid behov kunna skapa en trygg hemmiljö.

Det här har vi gjort

  • ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden
  • satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen
  • infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden
  • tagit ytterligare ett steg för att sluta den orättfärdiga skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. De två sista stegen för att helt ta bort skatteskillnaden tas 2019 och 2020.
  • gjort öppenvården avgiftsfri för alla äldre än 85 år.

Mer information om Socialdemokraternas mål och satsningar inom vård och äldreomsorg finner du på följande länk: https://www.socialdemokraterna.se/engagera-dig/valfard/

facebook Twitter Email