Öckerös nya centrum

I takt med att planerna för Öckerös nya centrum och omgivande bebyggelse börjar närma sig ett genomförande har ett antal frågeställningar ventilerats. Det har handlat om protester mot höjder och utseende, samt att en del ifrågasätter allt som har med planerna att göra. Vi socialdemokrater i Öckerö får många frågor från invånarna i kommunen om var vi står i frågan och därför vill vi nu klargöra det här nedan.

En demokratisk process

En byggprocess är en demokratisk process, där alla har insyn och kan göra sin åsikt hörd. Det har vi socialdemokrater gjort på ett mycket tydligt sätt i frågan om bebyggelsen i Hjälvik, som avvek från våra uppfattningar inom ett flertal områden.

I byggprocessen för Öckerö nya centrums olika faser har alla som varit intresserade kunnat följa den och vid ett flertal gånger kunnat lämna synpunkter. Olika former av visualiseringar och utställningar på biblioteket har varit tillgängliga för var och en. Dessa har annonserats för att ingen skall kunna missa dem. Under hela denna process har vi både inom vår partigrupp och på återkommande medlemsmöten diskuterat planen ur ett övergripande samhällsperspektiv. Då handlar inte frågan i första hand om höjd och materialval, utan om vad för slags bostäder vi behöver inom Öckerö kommun.

Hur har vi socialdemokrater resonerat?

I vår kommun saknar många en egen bostad och vi har enbart till vårt kommunala bostadsbolag en bostadskö på nära 2000 personer. Dessa tvingas i många fall flytta från kommunen, där de är födda och gått i skola. Inte för att de vill, utan för att de tvingas till det, när det saknas bostäder. För oss socialdemokrater har bostadsförsörjningen varit en överordnad fråga. Vi har varit tydliga med att minst en tredjedel av de bostäder som byggs i Öckerös nya centrum ska vara hyresrätter. Idag är cirka fem procent av hushållen i kommunen hyresrätter. Det är inte ens hälften av rikets medeltal och bara en femtedel av Göteborgs. En blandad bostadsbebyggelse är bra för alla. Det gör det även möjligt för äldre att slippa underhållskrävande hus, vilket medför att de får loss lite pengar som förstärker pensionen.  Samtidigt skapar det en möjlighet att attrahera arbetskraft att flytta hit. Brist på kompetent arbetskraft är ett generellt problem. Men det viktigaste är att den som är i 20-årsåldern och vill flytta hemifrån skall kunna göra det utan att lämna kommunen.

Vad har Öckerö socialdemokrater tagit ställning till?

Vi har varit delaktiga i planprocessen genom att delta i samtliga presentationer. Vi har tagit del av och granskat samtliga i processen förekommande handlingar. De beslut vi har ställt oss bakom är av principiell natur och vi har fått gehör för våra krav, till exempel att var tredje lägenhet ska vara en hyresrätt, men vi har även ställt oss bakom hur produktionen ska finansieras. Öckerö kommun saknar idag de finansiella förutsättningarna för byggprojekt av den här storleken och då är andra finansieringsalternativ enda utvägen. Sammantaget innebär vårt ställningstagande att vi är för en byggnation av det slag som antagen detaljplan tillåter. I nuläget är den slutliga utformningen av byggnationen inte fastställd. 

facebook Twitter Email