Vi vill ha bra levnadsvillkor i Öckerö kommun

Invånarna i Öckerö kommun ska vara trygga i att kommunens insatser syftar till att skapa bästa möjliga levnadsvillkor. Utifrån de ekonomiska ramar som budgeten beskriver ska kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare arbeta för att stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv, med de orden inledde Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd presentationen av Socialdemokraternas budgetförslag för år 2020.

Vi vill skapa en god ekonomisk hushållning
2020 är året när vi inser att vi under ett antal år har levt över våra tillgångar. Vi
socialdemokrater har sett det komma. Och vi har i budgetdebatt efter
budgetdebatt påvisat att det behövs en inkomstförstärkning i form av
skattehöjning. Om kommunen skall ha nya skolor återvinningscentral och
reningsverk. Ja då måste alla tillsammans vara med och betala. Vi har gång
efter annan mötts av retoriken att vi är ett skattehöjarparti som vill använda
kommuninvånarnas pengar på ett ovarsamt sätt. Och här är vi nu.
Jag kan konstatera att om vi hade höjt skatten förra året med de 30 öre som vi
då föreslog så kanske vi inte hade behövt riktigt så drastiska sparåtgärder som
vår kommun står inför nu.

Självklart kan Alliansen gömma sig bakom att det ser likadant ut i andra kommuner,
men det hjälper liksom inte oss här på Öckerö. Vi har inte sparat i våra lador för
att möta upp vår höga investeringstakt, en kommande lågkonjunktur eller den
kommande demografiska utmaningen vi står inför. Vi kunde för några veckor
sedan höra om Danderyds kommun. Likheterna var stora med vår kommun och
jag hoppas inte det kommer att gå så illa hos oss.

Gasa och bromsa

Nu är vi där vi är, och vi liksom ni i Alliansen vill vi seriöst ta ansvar för hur det
fortsättningsvis kommer att bli i vår kommun. Därför har inte vi några stora
satsningar i vår budget. Men vi har valt att både höja skatten med 30 öre och
lägga en effektivisering på 2%. Det överskott vi får på denna skattehöjning
lägger vi på resultatet som blir nästan 18 mkr för att bunkra upp inför
kommande år.

Vår bedömning är att en sådan drastisk åtgärd, dvs att inte kompensera
nämnderna för löneökningar och prishöjningar, det kan man göra ett år – inte
längre. Därför kan man läsa att vi socialdemokrater i vår femårsplan väljer att
lägga en uppräkning med 2 % från 2021 och framåt. För att använda vår
kommundirektörs ord -Vi vill gasa och bromsa-

Alliansen budget är orealistisk 

 Man kan också se att resultatet i vår budget sjunker fram tills 2024. Och att det
är röda siffror de två sista åren, Det kan man självklart ha synpunkter på. Vi
socialdemokrater ger ett minskat utrymme för verksamheterna under ett år,
för att bedöma effekterna av det. Jan Utbult har ju lovat att en grundlig
genomgång av kommunens utgifter skall genomföras, och en ny budgetmodell
skall tas fram. Då hoppas vi att detta kommer att slå igenom och visa sig
positivt kommande år och att det kommer stärka ledningen och styrningen i
kommunens nämnder för att få budget i balans.
När man tar del av era mandatmål så är det en hel räcka av saker som ni vill
verka för under mandatperioden. Ni vill satsa på välfärdsteknologi för äldre, Ni
vill investera trygghetsboende på både Björkö, Hönö och Öckerö samt planera
för att bygga seniorboende på övriga öar. Ni vill införa 0 tolerans mot potthål i
kommunen. Ja listan är lång.
Samtidigt ger ni inte mer än ca 1 % uppräkning de kommande fem åren
Jag får helt enkelt inte ihop det. Samtidigt som ni ska dra åt svångremmen
under mandatperioden så skall ni genomföra alla dessa mandatmål Hur skall
det gå till?

Lång ökenvandring
Vi tror att Öckeröalliansens metod att, under en fem år lång ökenvandring
tvinga verksamheterna till extrema åtgärder för att nå de ekonomiska målen
allvarligt kommer att hota personalförsörjning och hälsa, vilket kan få stora
konsekvenser för kommunens service till invånarna. Vi ger ett minskat
utrymme för verksamheterna under ett år, för att bedöma effekterna av det
innan vi tar eventuella ytterligare åtgärder. Vi menar att en så långvarig
åtstramning som Öckeröalliansen föreslår kan vara ödesdiger för Öckerö
kommun.
Med dessa ord så yrkar jag bifall till Socialdemokraternas budget

facebook Twitter Email