Stärk trafikundervisningen

- Behovet av att våra barn agerar rätt i trafiken blir allt viktigare, utifrån att  trafiken blir allt intensivare i våra bostadsområden, anser Ronnie Bryngelsson, socialdemokrat i Öckerös kommunstyrelse. - Därför föreslår vi i vår motion till Öckerö kommunfullmäktige att alla skolbarn i kommunen skall få en enhetlig trafikundervisning, framförallt de unga i grundskolan, där den kan  integreras i undervisningen. 

 

Stärk trafikundervisningen i Öckerö kommun

Vår motion

Trafikkunskaperna blir allt viktigare i vårt samhälle. Trafiken intensifieras oavsett om man åker bil, cyklar eller går. Också många bostadsområden får ökad biltrafik. Det skapar en otrygghet för de barn som använder allmänna vägar och gator för att ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter.

Barn i skolan måste få goda kunskaper i hur man agerar i trafiken. Många barn får bilskjuts av föräldrar till skolan och kommer därför inte i kontakt med trafiken. De får visserligen en tryggare väg till skolan, men de lär sig inte mycket om hur man agerar i trafiken. Statistiken visar att antalet singelolyckor ökar.

Trafikundervisning behövs, speciellt i grundskolan, där man kan integrera trafikundervisningen i all annan undervisning. Därmed finns den med som ett naturligt inslag i hela skoldagen. Vad vi förstår så gör skolorna i Öckerö kommun lite olika vad gäller detta. Ett viktigt hjälpmedel för skolor är att ha en plan för kunskapsområdet trafik, liksom man varje läsår utvärderar vad som gjorts inom området. I denna utvärdering bör även trafiksäkerheten kring skolorna tas upp.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet , inom förvaltningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.

Lena Berglund              Ronnie Bryngelsson                  Monika Eriksen

facebook Twitter Email