Socialdemokraternas budgetförslag för år 2021

Invånarnas Öckerö

Öckerö kommun har på många sätt varit en förebild för andra kommuner och har befäst den ställningen. Särskilt genom ännu en förbättring i den mätning som Svenskt Näringsliv genomför. Kommunen utmärker sig även positivt inom välfärdsområdet, vilket framgår av de jämförelsetal som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner. Det är uppenbart att såväl medarbetare, som kommuninvånare, har anledning att känna stolthet och glädje över att leva, verka och bo i Öckerö kommun.

En välkomnande och omtänksam kommun uppskattas mycket av såväl kommunens invånare, som av besökare. De allmänna miljöerna, exempelvis rondeller, vägrenar, bibliotek och biblioteksfilialer är exempel på sådana viktiga platser. Ett annat viktigt område för en ö-kommun är badplatserna, inte minst ur ett besöksperspektiv. Därför vill vi att badplatserna tillgänglighetsanpassas där det är möjligt och börjar med en badplats. Ingen med funktionsvariationer ska vara förhindrad att njuta av ett bad i havet för att badplatserna inte har tillgänglighetsanpassats.

Också civilsamhället visar på stort engagemang och sammanhållning, till exempel när det gäller att ordna bostäder för nya svenskar och asylsökande eller samla in pengar för viktiga syften. Vi vill också framhålla de värdefulla insatser civilsamhället bidrog med, då inga munskydd, visir eller plastförkläden fanns att uppbringa. Den pågående coronapandemin har dock satt press på de strukturer och processer som är grundfunktioner i kommunen och pressen har blottlagt brister som måste tas på största allvar. 

Med några få undantag saknar det för kommunen så viktiga civilsamhället de resurser som krävs för att stötta kommunen, när pandemin är ett faktum. En sådan verksamhet, som har särskild stor betydelse för ett humant samhälle, är ”Hela människan”. Här har Öckerö kommun en stark partner i civilsamhället, för att bidra till ett humant samhälle. Därför vill vi möjliggöra en verksamhet som är öppen året runt. Vi vill att Öckerö kommun ska präglas av värden som är bärande i en demokrati. Därför vill vi skapa möjligheter för våra skolungdomar att ta del av förintelsens historia och annat som är väsentligt för att upprätthålla demokratins pelare.

Det finns fog för att hävda att Öckerö kommun hittills varit en bra plats att växa upp på, att leva och åldras på. Sedan en tid anser vi socialdemokrater att, tittar man närmare så så ser vi tydliga tecken på sociala skillnader och ojämlikheter och dessa ser ut att tillta, trots goda resultat inom De områden kommunen fått erkänsla för. Det märks bland annat genom att det är närmast omöjligt för en familj med en normalinkomst att skaffa ett boende, för att inte tala om dem som har det sämst ställt: ensamstående föräldrar och äldre. Vi måste också se till att de av våra invånare som kanske räknar sin återstående livstid i månader, inte år, får ett värdigt slut på sitt liv. Vi ser också att ohälsa ökar, inte minst bland våra unga. Därför är det viktigt att fortsätta med insatser inom skolan, för att ge unga det stöd de behöver. 

Ett annat område, där tecken på en begynnande brist finns, är räddningstjänsten som åter måste avstå från investeringar i en ny brandbil. Det anser vi är ohållbart. Vi anser att en ny brandbil är nödvändig för att leva upp till det samverkansavtal som ingåtts med storgöteborgs räddningstjänst. Vi kan knappast bidra på lika villkor med en veteranbil.

Socialdemokraternas förslag till budget och femårsplan har som mål att Öckerö kommun ska förbli det samhälle som invånarna tycker om. Det innebär att samtliga bebodda öar i kommunen ska beaktas vid de val och prioriteringar som görs.

Förutsättningarna för att nå detta mål är dock beroende av strukturella faktorer som bör förbättras genom en annan politik än den tidigare förda. Det går inte att bedriva skolor utan elever eller bedriva färjetrafik utan passagerare, därför måste förutsättningarna för de mindre öarna särskilt beaktas.

Förutsättningarna för att lyckas med det saknar inte utmaningar, men varierar inom några av de mest strategiska områdena. Exempelvis riskerar alla samhällen som inte ökar sin befolkning att tillväxten hotas. Öckerö kommun har en ekonomisk tillväxt som är något lägre än genomsnittet, beroende av dels en förhållandevis låg inflyttning, dels en ökande andel äldre invånare. Vi har en större andel av befolkningen som väljer att lämna kommunen efter avslutad skolgång. Detta sammantaget har lett till att skatteintäkterna inte ökat tillräckligt mycket på senare år. Men det är inte enbart en ekonomisk utmaning.

Vår politik

Vår politiks långsiktiga mål är ett gott samhälle med god ekonomisk hushållning. Budgetar som genomförs ska vara finansierade i alla delar. På grund av tidigare orealistiska budgetar har förvaltningar i åratal misslyckats med att genomföra sin verksamhet inom tilldelad ram som fastställts av kommunfullmäktige. Det har lett till att den politiska ledningen tvingats till akuta omdispositioner och även tvingats till försäljningar av kommunens tillgångar och ökad belåning. Vi har en klar bild av vilka åtgärder som behövs och vilken politik som krävs för att rätta till detta. I stora drag handlar det om att öka intäkterna och minska kostnaderna för kommunen. 

Vi vill öka möjligheterna att bosätta sig i kommunen, även om man inte vill eller kan äga bostaden. Vi måste göra det attraktivt för våra ungdomar att förbli öbor, därför måste balansen i bostadsbyggandet ändras så att även dessa kan erbjudas ändamålsenliga bostäder. Det skulle omgående leda till fler skattebetalare i kommunen, vilket är en del av en restaurering av kommunens ekonomi.

Vi måste värna de arbetstillfällen som finns och också öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Vi vill därför säkerställa att nordöborna har tillgång till färjetrafik på minst nuvarande nivå. Vi vill också säkerställa en fortsatt fiskeriverksamhet på Björnhuvudet, genom att åtgärda bristerna i kajen. Detta behöver finansieras, men är i denna budget inte finansierat. Utöver de befintliga och traditionella arbetsplatserna har besöksnäringen en ännu så länge stor tillväxtpotential i regionen och även i Öckerö kommun. Vår vackra natur, tillsammans med vår genuina bebyggelse är något som uppskattas av oss invånare, men också av många besökare. Vi behöver värna de viktiga resurser som har potential att skapa morgondagens nya arbetstillfällen. Öarnas västliga miljöer är mycket värdefulla för att realisera detta, liksom våra traditionella hamnområden. Bostadstillväxten, som är nödvändig för att tillförsäkra en hållbar ekonomi som en del av det hållbara samhället, får inte leda till att öarnas siluett mot omvärlden förändras så att skärgårdskaraktären försvinner, men vi måste bygga så resurseffektivt som möjligt på de ytor som är lämpliga för bostäder.

Bland de största arbetsgivarna i Öckerö finns Öckerö kommun. Öckerö kommun har därmed ett ansvar i att vara en exemplarisk arbetsgivare, som kan visa på bra exempel på ledarskap, arbetsmiljö och personalvård. Detta ska utvecklas. Ambitionen måste vara att ingen anställd ska behöva bli inbeordrad till helg- eller nattjänstgöring mot sin vilja. Sjukfrånvaron i en del personalgrupper indikerar att fortsatta åtgärder för att komma tillrätta med arbetssituationen krävs. Arbetssituationen för personal inom äldreomsorgen är ansträngd, inte minst på grund av den ännu pågående pandemin, men tillståndet har under en längre tid uppmärksammats. Trots det visar sjukhälsotalen på att situationen är fortsatt kritisk. För Öckerö kommun är sjukhälsotalen nu en strategiskt fråga av mycket stor betydelse. Vi ser därför att det krävs särskilda satsningar på utbildning, ledarskap och arbetsmiljöarbete inom dessa verksamheter. Vi vill också höja den generella kompetensen inom de områden som är väsentliga för att motverka effekter av epidemisk natur, exempelvis basala hygienrutiner, användande av personlig skyddsutrustning och så kallad barriärvård. För en långsiktig och hållbar personalförsörjning är det viktigt att Öckerö kommun kan erbjuda feriearbete för våra unga invånare. Härigenom får de insyn och kunskap om våra verksamheter och förhoppningsvis kan det vara det som får några av dem att välja kommunen som arbetsgivare i framtiden.

Vi vill skapa möjlighet för fler verksamheter, det vill säga kommunens förvaltningar och bolag, att bygga upp ett eget kapital. Det skapar incitament för cheferna att nå ett positivt ekonomiskt resultat, som verksamheten kan utnyttja längre fram. Detta sätt att hantera de ekonomiska resurserna minskar risken för hastiga och oöverlagda ekonomiska åtgärder och tydliggör det ekonomiska ansvaret som chefen har för sin verksamhet. Ett verktyg för verksamhetsutveckling är digitalisering och därför är det ett av de områden vi prioriterar. Den verksamhetsutveckling som blir effekten av digitaliseringen behöver säkerställas genom ett systematiskt arbete med nyttorealisering.

Ekonomisk sammanfattning

Revisionen riktade i bokslutsgenomgången, tidigare i vår, allvarlig kritik mot kommunens ekonomiska utveckling. Skatteunderlaget är idag inte tillräckligt högt för att driva verksamheterna vidare på samma sätt som tidigare. Det ser vi genom att det uppstår kvalitetsbrister i form av försämrad arbetsmiljö och ekonomiskt underskott i flera verksamheter. Dessutom har Öckerö kommun en pensionsskuld som är fortsatt stor liksom Öckerö Fastighets AB skuld, vilket innebär att det idag finns ett akut behov av att förstärka kommunens ekonomi.

Koncernens bolag ska genom sina ägardirektiv bidra till att koncernen som helhet når sina mål. Det gäller såväl de ekonomiska nyckeltalen som övriga mål. För att bolagen ska klara det bör deras soliditet stärkas. En allmän rekommendation är att den inte ska understiga 25%. Det innebär att vinstuttag inte bör göras i det korta perspektivet. Även om bolagen gör vinster ett visst år, är låneskulden för framförallt Öckerö Fastigheter AB, för stor för att belasta bolaget med vinstuttag i det korta perspektivet. Trots detta är ett vinstuttag ur Öckerö Fastigheter AB nödvändigt, som en följd av kommunens nuvarande svaga ekonomiska ställning. Vi vill dock avisera våra förväntningar om att en rimlig avkastning på eget kapital kan ske inom femårsplanens tidshorisont.

Socialdemokraterna föreslår en skattehöjning med 65 öre. Kommunalskatten blir därmed 21:86 kr. Skattehöjningen är nödvändig för att stärka intäktssidan i kommunens ekonomi i syfte att den ska bli mer robust inför kända kostnadsdrivande faktorer, som ökade hyror för nybyggda skolor, äldreboenden och bostäder för personer med funktionshinder. Vi står även inför stora behov av investeringar för nytt ett reningsverk och ny återvinningscentral samt ett nytt fordon till räddningstjänsten.

Årlig uppräkning justeras från 2,0% till 0,7%. Denna justering innebär att verksamheterna måste genomföra effektiviseringar på cirka 1,3%. Justeringen kompletterar den förstärkta intäkten i syfte att nå en robust ekonomisk situation. Utöver detta ska kommundirektörens ledningsgrupp effektivisera 0,2% enligt en särskild plan. Effekthemtagningarna för detta ska disponeras av ledningsgruppen.

Förvaltningarna ska etablera ett eget kapital. Kommunledningens strategiska reserv ska inte användas för att reglera underskott i förvaltningarnas budgetar, utan det egna kapitalet ska användas för detta. Målsättningen är att verksamhetscheferna ska ansvara för sin del av kravet på god ekonomisk hushållning.

Sammantaget innebär ovanstående att reformutrymmet är försumbart, intill dess att en stabilare ekonomisk situation etablerats. En robust ekonomisk situation uppnås genom att såväl intäkterna stärks, som att kommunens kostnader minskas. De satsningar socialdemokraterna vill göra under den kommande femårsperioden är inriktad på förändringsarbete i syfte att förbättra arbetsmiljösituationen, få ner sjuktalen och skapa förutsättningar för effektiviseringar.

facebook Twitter Email