S vill att staten tar över ansvaret för den personliga assistansen

Rätten till assistans måste stärkas och välfärdsbrottsligheten stoppas, det var Lena Hallengren och Fredrik Lundh Sammelis budskap när de på en pressträff i riksdagen meddelade att Socialdemokraterna vill se ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. – För oss är det självklart att vi måste säkerställa rätten till assistans och stoppa välfärdsbrottsligheten som utnyttjar assistansen, sa Lena Hallengren (S).
Fredrik Lund Sammeli

 

Lagen om stöd och service, LSS, var när den presenterades 1994 en helt revolutionerande frihetsreform, men över tid har dock lagen visat sig vara svår att tillämpa. Ett flertal avgöranden hamnade i Högsta förvaltningsdomstolen vilket slutade med att många personer som tidigare haft assistans helt förlorade den. Det här fick dramatiska följder för många familjer som från en dag till en annan fick se förutsättningarna för hela sina liv förändras i grunden.

Socialdemokraterna startade tre olika utredningar under sin regeringstid. De två första utredningarna ledde till tre viktiga propositioner med lagändringar som redan har genomförts. Nu när den sista utredningen har presenterats är det tydligt att ett statligt och samlat ansvar för all personlig assistans är bäst för att skapa likvärdighet över hela landet. Det handlar om mer rättssäkra utredningar, bedömningar och beslut om rätt till personlig assistans.

Förutom att ett statligt huvudmannaskap skulle skapa förutsättningar för ökad likvärdighet och rättssäkerhet över landet så skulle det även ge bättre förutsättningar för arbetet mot felaktiga utbetalningar och välfärdskriminalitet samt att staten skulle få bättre förutsättningar att klara av situationer där behovet av eller kostnaderna för personlig assistans ökar mycket eller oväntat.

Om huvudmannaskapsutredningen

Det stora, och viktigaste förslaget från huvudmannaskapsutredningen är att staten genom Försäkringskassan ska ansvara för beslut och finansiering av all personlig assistans. Kommunernas roll begränsas till att finnas tillgängliga som utförare. Det statliga huvudmannaskapet föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och att de kommunala besluten om personlig assistans från detta datum ska föras över till Försäkringskassan.

Socialdemokraterna anser att utredningen har gjort ett bra och viktigt arbete. De har övervägt olika alternativ men kommit fram till att ett statligt huvudmannaskap är att föredra framför både nuvarande ordning och ett kommunalt huvudmannaskap.

I huvudsak handlar det då om tre skäl:

  1. Att ett statligt huvudmannaskap skapar förutsättningar för ökad likvärdighet och rättssäkerhet över landet.

  2. Att det ger bättre förutsättningar för arbetet mot felaktiga utbetalningar och välfärdskriminalitet.

  3. Att staten har bättre förutsättningar att klara av situationer där behovet av eller kostnaderna för personlig assistans ökar mycket eller oväntat.

Nu ligger det på regeringen att ta fram en lagrådsremiss och därefter en proposition. Socialdemokraterna kommer att ligga på regeringen för att se att förslagen om ett statligt huvudmannaskap blir verklighet.

facebook Twitter Email