Öckerö Socialdemokrater angående byggnation Hjälvik och Norra Brevik!

Vid socialdemokraternas medlemsmöte den 5:e mars, diskuterades planerna för Hjälvik och Norra Brevik, nedanstående är en sammanfattning av vad som beslutades.

Socialdemokraternas inställning till det seniorboende som planeras i Hjälvik är att:

  • Området Hjälvik är ett känsligt naturområde med stora naturvärden på platsen och i de närmaste omgivningarna. Bland annat är den intilliggande badplatsen och nordvästra Öckerös strövområde, med vandringsleden och Hummerviken ett för kommuninvånarna högt värderat rekreationsområde.
  • Området som föreslås inte är lämpligt för denna storskaliga byggnation. Området, om det måste ianspråktas för byggnation, måste därför bestå av en småskalig bebyggelse med mycket stora hänsyn till terrängens och naturens karaktär på platsen.

Öckerö socialdemokrater motsätter sig den planerade byggnationen på Hjälvilksområdet.

 

Socialdemokraternas inställning till planerad byggnation på området Norra Brevik är att:

  • I avvägningen mellan småhusbebyggelse och flerbostadshus, ska flerbostadshus prioriteras. Det ger störst utbyte, samtidigt som det bäst tillgodoser bostadsbehovet för den del av kommunens invånare som inte är kapitalstarka nog att investera i eget ägande. För att kommunen ska kunna tillgodose även dessa kommuninvånare behövs en blandad bebyggelse, där även hyresrätter ingår.
  • De föreslagna flerbostadshusen saknar i dagsläget den förankring i kommunen som är nödvändig för en lyckad och önskad exploatering av området.

Öckerö socialdemokrater motsätter sig den planerade bebyggelsen på Norra Brevik, då bebyggelse med flerbostadshus inte är prioriterat.

 

Sammanfattningsvis gör Socialdemokraterna bedömningen att exploatering av Öckerös västliga delar är känsliga för exploatering, då den delen av Öckerö är extremt högt värderat av kommunens invånare. Området har även ett ansenligt värde för besöksnäringen, som i sig ökar i betydelse för kommunen.

För Öckerö socialdemokrater

Maria Brauer

facebook Twitter Email