En skyfallsplan rustar oss för översvämningar

- Klimatprognoserna pekar entydigt på en kraftig ökning av regnmängderna och stigande havsnivåer framöver. Det kräver att Öckerö kommun tar fram och förverkligar en skyfallsplan, annars får det förödande konsekvenser för både invånarna och samhället, framhåller Socialdemokraterna Maria Brauer och Jan Åke Simonsson i en motion till Öckerö kommunfullmäktige. Se nedan motionen i sin helhet.

Motion

Till kommunfullmäktige 2022-03-03

Motion om skyfallsplan i Öckerö kommun

Bakgrund: Prognoserna för framtidens väder pekar både mot ökat antal dagar med kraftig nederbörd och mot en ökning av regnmängderna. I Sverige kommer vi att uppleva fler skyfall med stora nederbördsmängder under kort tid på sommaren. Det kommer totalt sett regna mer på vintern än vad det redan gör och det blir oftare stormar med havsnivåhöjningar som följd. Översvämningar ger kostsamma problem för både samhället och kommunens invånare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, menar att när klimatet förändras är förberedelse nödvändig i alla kommuner. Ett varnande exempel är översvämningarna i Gävle i augusti 2021.

I vår kommun är det ingen ovanlighet att källare blir översvämmade och räddningstjänsten får rycka ut för att hjälpa till att pumpa. Vi upplever också att stigande vatten kan orsaka stor förödelse för kommuninvånarna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

Att – Öckerö kommun ska framta och implementera en skyfallsplan.

Socialdemokraterna

Jan Åke Simonsson o Maria Brauer

    

facebook Twitter Email