Avfallshanteringen brister

- Det brister i Öckerös förebyggande arbete när det gäller att minska mängden avfall och källsortera, anser Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. För idag är det t.ex. enbart ett av socialnämndens gruppboenden som arbetar aktivt med de här frågorna. - Vi socialdemokrater och miljöpartiet har lagt en gemensam motion till kommunfullmäktige, vars syfte är att kommunen ska vara ett föredöme och ligga i framkant inom miljöområdet.

Motion till kommunfullmäktige 2019-12-12

Källsortering inom socialnämndens och övriga verksamheter inom Öckerö kommun

Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande miljöarbete. Vi har vår miljöpolicy som pekar ut riktning för miljöarbetet. I den kan man läsa: 
”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig miljöprofil. Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att
förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska öka.”

Öckerö kommun har också skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt fram till 2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Öckerö ingår också i arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan som ska gälla för samtliga kommuner inom
Göteborgsregionen. För att leva upp till dessa åtaganden krävs praktisk handling.

Mycket bra görs men långt ifrån tillräckligt. Ett område där det brister är hanteringen av avfall. En viktig del är att arbeta förebyggande för att minska mängden avfall men vi behöver också ta hand om det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt. Med undantag för Bergmans gruppboende förekommer inte någon källsortering av sopor över huvud taget på kommunens äldreboenden. Detta anser vi är en stor brist och definitivt otidsenligt. Med all den kunskap vi idag besitter inom området, borde det vara en självklarhet kommunens personal har bra förutsättningar att kunna källsortera. Vi anser att kommunens ska vara ett
föredöme inom miljöområdet och då är det också en självklarhet att kommunen ligger i framkant inom detta område.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta
Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter

Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

Miljöpartiet         Socialdemokraterna
Anna Skraste      Maria Brauer

facebook Twitter Email