Anförande angående utträde Fairtrade

Öckerö socialdemokrater yrkar att Öckerö kommun kvarstår som Fairtrade city diplomerad kommun.

För oss är det djupt beklagligt att den politiska ledningen i vår kommun inte längre vill vara en del av Fairtrades arbete med att bekämpa fattigdom och social orättvisa.

Genom Fairtrade city diplomeringen stödjer man fattiga länders ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling i linje med FNs 17 hållbarhetsmål Agenda 2030 om hållbar utveckling och fattigdoms bekämpning. Genom olika kriterier och kontroller bedriver Fairtrade bl.a arbete med schyssta anställningsvillkor, långsiktiga handelsavtal, demokratisk utveckling, organisationsrätt, förbud mot barnarbete, icke-diskriminering, ekologisk omställning, förbud mot giftiga bekämpningsmedel samt skydd av mark, vatten och biologisk mångfald.

Öckerö kommun saknar en formulerad strategi för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 och genom ett utträde från Fairtrade går en konkret insats förlorad med vår kommuns bidrag till att nå FNs 17 hållbarhetsmål.

Man motiverar ett utträde från Fairtrade med att organisationen infört en avgift för de diplomerade kommunerna som för 2017 skulle vara 10 000 kr. Fairtrade har i ett antal brev till kommunen motiverat sin avgift, som införs för att täcka administrativa kostnader och på så sätt frigöra mer resurser till arbetet med fattigdomsbekämpning. Vi Öckerö Socialdemokrater tycker det är en självklarhet att vi fortsätter att stödja Fairtrades framgångsrika arbete med fattigdomsbekämpning.

Vi vill också ifrågasätta den demokratiska processen fram till det förslag som idag behandlas på vårt sammanträde. Den politiska ledningen har långt innan att frågan behandlas i fullmäktige meddelat Fairtrade att man inte ämnar betala avgiften och således inte längre skall vara Fairtrade city diplomerade. Vi tycker det är ett väldigt konstigt tillvägagångs sätt att förekomma beslut som skall tas i fullmäktige, det är brist på respekt mot den demokratiska processen. I tre brev ställda till kommunen har Fairtrade motiverat sitt införande av avgiften men varken dessa eller den politiska ledningens annonsering till Fairtrade har kommit fullmäktige eller ledmöter i kommunstyrelsen till kännedom förrän långt efter. Ett märkligt förfarande som den politiska ledningen kanske vill förklara.

Öckerö Socialdemokrater yrkar till fullmäktige att inte begära utträde från Faitrade City!

Öckerö Socialdemokrater den 14 december 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde

Anförandet i Word-format

Anförande angående utträde Fairtrade

facebook Twitter Email